تاریخ های مهم

مهلت نهایی ارسال مقالات: 1396/04/01

زمان اعلام نتایج: 10 روز کاری پس از ارسال مقاله

مهلت نهایی پیشنهاد برگزاری کارگاه: 1395/05/15

زمان و مکان برگزاری کنفرانس:  1395/06/23 - تهران

 

فارسی