شورای سیاست گذاری

 

دکتر مصطفی علی بیگی

مدیرعامل موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت و مشاوره دانشگاه بی هاراث هند

رییس شورای سیاست گذاری

مهندس امیرعباس صفری

رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا

دبیر شورای سیاست گذاری

دکتر سیده مسرت آیت

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور نجف آباد

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر علی محمد احمدوند

عضو هئیت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر علی اصغر احمدی

معاون سیاسی وزیر کشور

عضو شورای سیاست گذاری

مهندس حسین اقبالی

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

عضو شورای سیاست گذاری

مهندس هادی رحمتی

مدیر کل بحران استانداری تهران

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر سید مهدی سادات رسول

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر امیدمهدی عبادتی

استادیار

عضو شورای سیاست گذاری

مهندس حسنعلی علی بیگی

نایب رئیس هیات مدیره سیمان بیارجمند

عضو شورای سیاست گذاری

.

.

.
فارسی