شورای سیاست گذاری

دکتر مصطفی علی بیگی

استاد و مشاور دانشگاه بی هاراث هند

رییس شورای سیاست گذاری

مهندس امیرعباس صفری

رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا

دبیر شورای سیاست گذاری

دکتر سیده مسرت آیت

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور شاهین شهر

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر علی محمد احمدوند

رئیس دانشگاه ایوان کی 

عضو شورای سیاست گذاری

مهندس حسین اقبالی

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر سید مهدی سادات رسول

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر امیدمهدی عبادتی

استادیار

عضو شورای سیاست گذاری

مهندس حسنعلی علی بیگی

نایب رئیس هیات مدیره سیمان بیارجمند

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر نیما فرجیان

دانشگاه ایوانکی

عضو شورای سیاست گذاری
فارسی