کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات پیشنهادی شرکت کنندگان توسط اساتید معتبر داخلی و خارجی

کارگاه های آموزشی در رابطه با گرایش های مختلف هوش تجاری و با تدریس اساتید معتبر بین المللی برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان محترم می توانند موضوعات مورد نظر خود را تا تاریخ 1396/05/15 پیشنهاد دهند.

فارسی