کمیته اجرایی

اطلاعات در حال بارگزاری است.

 

مهندس الهه عبدوس

عضو هیئت مدیره موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

دبیر کمیته اجرایی

آذر امیری

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

ریحانه طاهری

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

سارا مولوی

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

رامین آذری

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

ابوذر جامه طحاف

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

آتوسا صفری

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

کوروش صفری

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

منصوره خدابین فرد

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

ملیحه تاجی زادگان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

.

.

عضو کمیته اجرایی

.

.

عضو کمیته اجرایی

.

.

عضو کمیته اجرایی
فارسی