کمیته اجرایی

منصوره خدابین فرد

 

دبیر کمیته اجرایی

ملیحه تاجی زادگان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

مریم حاجیان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

ویدا صریریان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

فاطمه عشقعلیان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

الهه عبدوس

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

رسول محمدی

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

رامین آذری

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

.

.

عضو کمیته اجرایی

.

.

عضو کمیته اجرایی
فارسی