فرصت نهایی ارسال مقالات تصویب شد

10/08/1396 به عنوان زمان نهایی ارسال مقالات تصویب شد.

کلیه ی علاقمندان می توانند پس از ثبت نام، از طریق صفحه شخصی خود مقالات را بارگذاری نموده و روند داوری را پیگیری فرمایند. نتایج داوری حداکثر پس از ده روز کاری از زمان ارسال مقاله اعلام خواهد شد.

فارسی