امکان داوری و ارائه ی گواهی زودهنگام

کلیه ی مقالات ارسالی پس از ده روز کاری از زمان ارسال مقالات داوری شده و نتیجه  اعلام می شود.

بنابر مصوبه ی شورای سیاست گذاری کنفرانس، امکان ارائه ی گواهی پذیرش زودهنگام برای آن دسته از نویسندگانی که پیش از برگزاری کنفرانس نیاز به صدور گواهی پذیرش دارند فراهم شده است.

فارسی