کمیته داوران

دکتر محمد شریفی

عضو هئیت مدیره شرکت مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا

دبیر کمیته داوران

دکتر سید امیر رضا ابطحی

مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته داوران

مهندس مسعود احمدوند

دانشگاه ایوانکی

عضو کمیته داوران

مهندس علیرضا ارشدی خمسه

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته داوران

دکتر منیره حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

عضو کمیته داوران

دکتر مهدی خاشعی

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته داوران

دکتر فرید خوش الحان

مدیر گروه تولید صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

عضو کمیته داوران

دکتر حسین دلداری

بازنشسته فردوسی مشهد - دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

عضو کمیته داوران

دکتر رضا سمیع زاده

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

عضو کمیته داوران

دکتر سهیلا صادقی رام

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

عضو کمیته داوران

دکتر محمد علی صنیعی منفرد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

عضو کمیته داوران

دکتر محمد طهماسبی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

عضو کمیته داوران

دکتر احسان منصوري

مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه اراك

عضو کمیته داوران

احسان موسوی خانقاه

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

عضو کمیته داوران

دکتر رضا یوسفی زنوز

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته داوران

دکتر حمیدرضا طلایی

عضو هیات علمی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

عضو کمیته داوران
فارسی