فراخوان دانشجویان دکتری جهت ثبت نام در بخش داوران کنفرانس ملی کاربردیسازی هوش تجاری راهکارها و چالشها

کلیه دانشجویان دکتری علاقمند به فعالیت در کنفرانس ملی هوش تجاری می توانند با مراجعه به فرم جذب داور افتخاری  با ما همکاری داشته باشند.

http://www.biconf.ir/fa/node/152

فارسی