مسابقه پایان نامه برتر در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری راهکارها و چالشها

دانشجویان، اساتید و محققان در حوزه هوش تجاری می توانند با تکمیل فرم مربوطه در وب سایت کنفرانس، در بخش مسابقه پایان نامه برتر حضور یابند.

http://www.biconf.ir/fa/node/577

 

فارسی