مسابقه ایده برتر در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری راهکارها و چالشها

دانشجویان، اساتید و محققان در حوزه هوش تجاری می توانند با تکمیل فرم مربوطه در وب سایت کنفرانس، در بخش مسابقه ایده برتر در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری راهکارها و چالشها حضور یابند.

http://biconf.ir/fa/node/282

فارسی