دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و حمایت علمی از کنفرانس ملی هوش تجاری

دبیرخانه کنفرانس ملی هوش تجاری اعلام نمود که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به جمع حامیان علمی آن پیوست.

www.biconf.ir

 

فارسی