موسسه آموزش عالی فارابی و حمایت علمی از کنفرانس ملی هوش تجاری

روابط عمومی دبیرخانه کنفرانس ملی هوش تجاری اعلام نمود: موسسه آموزش عالی فارابی به جمع حامیان کنفرانس ملی هوش تجاری پیوست و طبق تفاهمنامه بعمل آمده پذيرش مقاله در سامانه کنفرانس با تائيد فارابى و تخفيف ويژه پذيرش صورت مى گيرد.

فارسی
کنفرانس ملی هوش تجاری