محورهای کنفرانس ملی کاربردی‌سازی هوش تجاری به روز رسانی گردید.

بنابه درخواست کارشناسان، محققان و مدیران جزییات محورهای کنفرانس ملی کاربردی‌سازی هوش تجاری به روز رسانی گردید.

مشاهده جزییات بیشتر در  http://biconf.ir/fa/node/210

فارسی
کنفرانس ملی هوش تجاری