معرفی لغت نامه اختصاصی آنلاین فناوری هوش تجاری

باشگاه هوش تجاری ایران لغت نامه اختصاصی آنلاین فناوری هوش تجاری ، به نشانی https://businessintelligence.com/dictionary را به پژوهشگران علاقمند معرفی مینماید.

از جمله مزیت های این لغت نامه فیلتر نمودن حروف و ارایه منابع ارایه تعریف لغت می باشد.

فارسی
لغت نامه اختصاصی فناوری هوش تجاری