**اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر**

روابط عمومی دبیرخانه کنفرانس ملی هوش تجاری اعلام نمود: اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر به جمع حامیان کنفرانس ملی هوش تجاری پیوست و طبق تفاهم بعمل آمده پذيرش مقاله در سامانه کنفرانس با تائيد اتحادیه و تخفيف ويژه پذيرش صورت مى گيرد.

فارسی
اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر به جمع حامیان علمی کنفرانس ملی هوش تجاری پیوست.