چاپ مقالات کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری مقالات به صورت کتابچه ای دارای شابک و فهرست نویسی شده

ضمن عرض سلام و احترام؛

پیرو هماهنگی های به عمل آمده به اطلاع پژوهش گران واندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری می رساند که مجموعه مقالات این کنفرانس توسط انتشارات مولفان تهران به صورت کتابچه ای دارای شابک و فهرست نویسی شده توسط کتابخانه ملی ایران به چاپ خواهد رسید.

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 آبان ماه 1396

زمان: 2 آذرماه 1396

مکان: تهران دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیرخانه کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

www.biconf.ir

https://t.me/biconf

فارسی