سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه در جمع حامیان

سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه به جمع حامیان کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری پیوست.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها: ده آبان 1396

زمان برگزاری: دو آذرماه 1396

مکان: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.biconf.ir

@biconf

فارسی
سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه در جمع حامیان