***حضور مدیران نماینده سازمان فاوای شهرداری اصفهان در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری***

دبیرخانه کنفرانس ضمن تشکر از حمایت جناب آقای مهندس وحید حدیریان مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان از حضور مدیران نماینده آن سازمان در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری خبرداد.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها: ده آبان 1396

زمان برگزاری: دو آذرماه 1396

مکان: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.biconf.ir

@biconf

فارسی
حضور مدیران نماینده سازمان فاوای شهرداری اصفهاندر کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری