***حضور مدیران نماینده بانک مسکن در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری***

دبیرخانه کنفرانس ضمن تشکر از حمایت جناب آقای مهدی کلهر معاون اجرایی بانک مسکن از حضور مدیران نماینده آن سازمان در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری خبرداد.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها: ده آبان 1396

زمان برگزاری: دو آذرماه 1396

مکان: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.biconf.ir

@biconf

فارسی
حضور مدیران نماینده بانک مسکن در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری