*** ده آبان آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس ***

احتراما بدینوسیله از کلیه پژوهشگران دعوت بعمل می آید نسبت به بارگزاری مقالات خود در مهلت تعیین شده اقدام فرمایند. نتیجه داوری اولیه مقالات ظرف 48 ساعت ارایه خواهد شد و آن دسته از مقالاتی که نیازمند اصلاح باشند تنها 24 ساعت فرصت اصلاح خواهند داشت و کلیه ثبت نام از نویسندگان و نتیجه نهایی بررسی مقالات 15 آبان خواهد بود و به مقالاتی که بعد از مهلت مشخص شده به دبیرخانه ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین جهت برنامه ریزی بهتر برگزاری کنفرانس،دیگر افراد فاقد مقاله نیز حداکثر تا 12 آبان مهلت ثبت نام در برنامه های کنفرانس را خواهند داشت و از ثبت نام افراد بعد از تاریخ مشخص شده معذوریم.

زمانبندی دقیق برنامه های کنفرانس در تاریخ 20 آبان اطلاع رسانی خواهد گردید.

به امید دیدار شما

دبیرخانه کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

www.biconf.ir

@biconf

فارسی
ده آبان آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس