انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

  انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران  به جمع حامیان کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری پیوست.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها: دوازده آبان 1396

زمان برگزاری: دو آذرماه 1396

مکان: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.biconf.ir

@biconf

فارسی