انجمن همبستگی فرزندان شاهد و ایثارگر استان اصفهان در جمع حامیان

انجمن همبستگی فرزندان شاهد و ایثارگر استان اصفهان به جمع حامیان کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری پیوست.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها 15 آبان 1396

زمان برگزاری: دو آذرماه 1396

مکان: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.biconf.ir

@biconf

فارسی