***حمایت علمی و معنوی استانداری اصفهان و حضور مدیران در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری***

دبیرخانه کنفرانس ضمن تشکر از حمایت استانداری اصفهان، از حضور مدیران آن استانداری در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری خبرداد.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها: 27 آبان ماه 1396

زمان برگزاری: دو آذرماه 1396

مکان: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.biconf.ir

@biconf جهت دریافت آخرین اخبار کنفرانس با ما همراه باشید

فارسی
حمایت علمی و معنوی استانداری اصفهان و حضور مدیران در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری