*اسامی افرادی که به دلیل ناقص بودن آدرس ویا نداشتن کدپستی گواهینامه ها برای آنان ارسال نگردیده

اسامی افرادی که به دلیل ناقص بودن آدرس ویا نداشتن کدپستی گواهینامه ها برای آنان ارسال نگردیده:

محسن سلیم لویی، پیمان افسرنظری ،همامحمدزاده، علیرضا احمدی، سیده زهره شمس الدین نجفی، علی عرب، پویان صالحی

علیرضا بوالهری، محمدرضا خوانساری، علیرضا شیرمرز، سید مجتبی بنائی، داود افراز، اسماعیلی، بابک تیمورپور،  قاسمی،

 هدی گل گیر، منیره شفیعی، مهدیه سرحدی دادیان، اعظم جنگروي، محسن هادیان پور، محمدعلی اوستام،

علی پسادست، محمد اکبری، مهدی شعبانی، سارا درویش خانه سری، ورمقانی، مهسا رضایی، امید حقیقت گو، مهران شعبانی،

مریم جاویدان سرشت، میناسادات ربطی، سید محسن سه برادر، شیرین عیانی، آرزوعابدی

لطفا در نزدیک ترین زمانممکن نسبت به تکمیل اطلاعات پستی خود اقدام فرمایید.

فارسی