×

کمیته علمی دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

دکتر جواد وحیدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر علمی کنفرانس