×

خانم دکتر طاهره صاحب

خانم دکتر طاهره صاحب سخنران دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس