×

با همایش

با همایش حامی کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری