×

انجمن روابط عمومی ایران

انجمن روابط عمومی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ایران پیوست

ضمن تشکر از حسن توجه آقای دکتر حقیقی مدیر انجمن روابط عمومی ایران، بدینوسیله به اطلاع می رساند انجمن روابط عمومی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ایران پیوست.

www.prsir.info