×

پایگاه تحلیلی،خبری بانک و صنعت

پایگاه تحلیلی،خبری بانک و صنعت حامی رسانه ای دومین دوره کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری گردید.

پایگاه تحلیلی،خبری بانک و صنعت حامی رسانه ای دومین دوره کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری گردید.

 http://bankosanat.ir