×

دانشگاه علم و صنعت ایران حامی

دانشگاه علم و صنعت ایران حامی علمی کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

دانشگاه علم و صنعت ایران به جمع حامیان علمی دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست و اساتید منتخب خود را به لیست کمیته علمی و داوران افزود. دانشجویان این دانشگاه جهت ثبت نام و حضور در این میتوانند هنگام ثبت نام در سامانه با بارگزاری تصویر کارت دانشجویی از تخفیف ویژه حامیان علمی برخوردار گردند.

لینک وب سایت دانشگاه:

www.iust.ac.ir