×

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر حامی علمی کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

دانشگاه صنعتی مالک اشتر به جمع حامیان علمی دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست و اساتید منتخب خود را به لیست کمیته علمی و داوران افزود. دانشجویان این دانشگاه جهت ثبت نام و حضور در این میتوانند هنگام ثبت نام در سامانه با بارگزاری تصویر کارت دانشجویی از تخفیف ویژه حامیان علمی برخوردار گردند.