×

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان گیلان

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان گیلان

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان گیلان به جمع حامیان معنوی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست.