×

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان خراسان شمالی

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان خراسان شمالی

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان خراسان شمالی به جمع حامیان معنوی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست.