×

دکتر مسعود رفیقی

دکتر مسعود رفیقی
هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

موضوع سخنرانی:روشهاي ارتقاء هوشمندي كسب و كار

معماري و ساختار OLAP و تاثير ان بر كسب و كار سازمانها