×

دکتر مسعود رفیقی

دکتر مسعود رفیقی
هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

موضوع سخنرانی:روشهاي ارتقاي هوشمندي كسب و كار