×

سازمان مدیریت صنعتی تهران

سازمان مدیریت صنعتی تهران

سازمان مدیریت صنعتی تهران به جمع حامیان معنوی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست.