×

روابط عمومی نوین ایران

روابط عمومی نوین ایران

روابط عمومی نوین ایران به جمع حامیان رسانه ای دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست.