×

رزرو غرفه نمایشگاهی

Image
کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

احتراماً آن دسته از سازمانها و شرکتهایی که قصد حضور در بخش نمایشگاهی کنفرانس را دارند میتوانند درخواست خود را با شماره های 09103104065  - 02188530873 مطرح نمایند و به دلیل محدودیت فضا اولویت براساس تاریخ فیش واریزی مبلغ صورت خواهد پذیرفت. همچنین شرکت و سازمانهایی که میخواهند از مزیتهای حامیان مالی کنفرانس برخوردار شوند میتوانند با مطالعه اطلاعات صفحه مربوطه در وب سایت نیز از طریق تماس با شماره های فوق هماهنگی لازم را با دبیرخانه به عمل آورند.

اطلاعات طرحهای حامیان دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها