×

کمیته داوران دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

دکتر مسعود رفیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دبیر کمیته داوران