×

شورای سیاست گذاری

 

امیرعباس صفری

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آلا

دبیر شورای سیاست گذاری

دکتر جواد وحیدی

هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر محمد مراد بیات

مدیر عامل مرکز فابا

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر مسعود رفیقی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضو شورای سیاست گذاری

مهندس داود فرجی زاده

مدیر آموزش مرکز فابا

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر اکرم رضا

هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر قدس

عضو شورای سیاست گذاری

.

.

عضو شورای سیاست گذاری