×

پوستر دومین دوره کنفرانس

پوستر دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها