کمیته علمی

 

دکتر ....

عضو .....

دبیر علمی کنفرانس

دکتر سید امیر رضا ابطحی

مدیرگروه فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته علمی

دکتر علیرضا ارشدی خمسه

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته علمی

دکتر سوده حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو کمیته علمی

دکتر منیره حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو کمیته علمی

دکتر مهدی خاشعی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته علمی

دکتر فرید خوش الحان

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو کمیته علمی

دکتر حسین دلداری

استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

عضو کمیته علمی

دکتر رضا سمیع زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

عضو کمیته علمی

دکتر محمد علی صنیعی منفرد

عضو هیئت علمی دانشکده الزهرا

عضو کمیته علمی

مهندس نیما فرجیان

دانشگاه ایوانکی

عضو کمیته علمی

دکتر سید عباس کاظمی

عضو هیئت علمی دانشگاه ایوانکی

عضو کمیته علمی

دکتر احسان منصوری

مدیرگروه صنایع دانشگاه اراک

عضو کمیته علمی
فارسی