کمیته علمی

دکتر جواد وحیدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر علمی کنفرانس

دکتر سید امیر رضا ابطحی

مدیرگروه فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته علمی

دکتر علیرضا ارشدی خمسه

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته علمی

دکتر رسول امیرفتاحی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته علمی

دکتر مسرت آیت

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر

عضو کمیته علمی

پروفسور محمدرضا بهرنگی

رییس انجمن مدیریت آموزش ایران
و استاد دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته علمی

دکتر مریم جهان بخش

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو کمیته علمی

دکتر سوده حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو کمیته علمی

دکتر منیره حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو کمیته علمی

دکتر مهدی خاشعی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته علمی

دکتر فرید خوش الحان

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو کمیته علمی

دکتر حسین دلداری

استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

عضو کمیته علمی

دکتر سکینه سقائیان نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو کمیته علمی

دکتر رضا سمیع زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

عضو کمیته علمی

دکتر محمد علی صنیعی منفرد

عضو هیئت علمی دانشکده الزهرا

عضو کمیته علمی

دکتر نیما فرجیان

دانشگاه ایوانکی

عضو کمیته علمی

دکتر سید عباس کاظمی

عضو هیئت علمی دانشگاه ایوانکی

عضو کمیته علمی

دکتر احسان منصوری

مدیرگروه صنایع دانشگاه اراک

عضو کمیته علمی

-

-

عضو کمیته علمی
فارسی