کمیته اجرایی

مهندس منصوره السادات خدابین فرد

مدیر پشتیبانی شرکت مهندسی تحلیل‌گران نرم افزاری آلا

دبیر کمیته اجرایی

مهندس ملیحه تاجی زادگان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

مهندس مریم حاجیان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

مهندس ویدا صریریان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

مهندس فاطمه عشقعلیان

دبیرخانه اصفهان

عضو کمیته اجرایی

مهندس الهه عبدوس

مسئول دبیرخانه تهران

 

رسول محمدی

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

رامین آذری

دبیرخانه تهران

عضو کمیته اجرایی

.

.

عضو کمیته اجرایی

.

.

عضو کمیته اجرایی
فارسی