کمیته داوران

دکتر محمد شریفی

مشاور عالی فناوری اطلاعات و نماینده خاورمیانه شرکت grc آسیا و خاورمیانه

دبیر کمیته داوران

دکتر سید امیر رضا ابطحی

مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته داوران

دکتر رسول امیرفتاحی

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته داوران

مهندس علیرضا ارشدی خمسه

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته داوران

دکتر منیره حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

عضو کمیته داوران

دکتر مهدی خاشعی

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو کمیته داوران

دکتر فرید خوش الحان

مدیر گروه تولید صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

عضو کمیته داوران

دکتر مسعود رفیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

عضو کمیته داوران

دکتر رضا سمیع زاده

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

عضو کمیته داوران

دکتر سهیلا صادقی رام

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

عضو کمیته داوران

دکتر محمد علی صنیعی منفرد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

عضو کمیته داوران

دکتر محمد طهماسبی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

عضو کمیته داوران

دکتر ایمان بادروح

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز

عضو کمیته داوران

احسان موسوی خانقاه

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

عضو کمیته داوران

دکتر رضا یوسفی زنوز

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته داوران

دکتر حمیدرضا طلایی

عضو هیات علمی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

عضو کمیته داوران

Sara Moein

PhD.Mount Sinai School of Medicine, New York, USA

عضو کمیته داوران

لعیا علی احمدی پور

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو کمیته داوران

علی اکبر حسنی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

عضو کمیته داوران

دکتر سائده عباسپور

مدرس دانشگاه قم

عضو کمیته داوران

سید سعید شفایی تنکابنی

دانشجوی دکتری دانشگاه علوم تحقیقات تهران- مدیریت IT گرایش BI

عضو کمیته داوران

دکتر رحیم اصغری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضو کمیته داوران

دکتر غزل شمسی پور

مدرس دانشگاه خوارزمی و شهید اشرفی اصفهانی

عضو کمیته داوران

دکتر علیرضا قنبری

دانشگاه قم

عضو کمیته داوران

دکتر مهدی منصوری

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

عضو کمیته داوران

دکتر مریم کیابد

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

عضو کمیته داوران

دکتر بابک فولادی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

عضو کمیته داوران

دکتر حمیدرضا صدرارحامی

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

عضو کمیته داوران

دکتر امیر جوادپور

دانشگاه تهران

عضو کمیته داوران

دکتر نازنین معارفی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

عضو کمیته داوران

دکتر علی یاراحمدی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

عضو کمیته داوران

دکتر هدی صفایی پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو کمیته داوران

دکتر لیلا حامدی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

عضو کمیته داوران

لطف اله علی پور

-

عضو کمیته داوران

مهرو سعیدی

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

عضو کمیته داوران

محمد مرادی

دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

عضو کمیته داوران

دکتر علیرضا سروش

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

عضو کمیته داوران

دکتر ولی سرلک

-

عضو کمیته داوران

دکتر علی سلیمانی

دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی کالرادو آمریکا

عضو کمیته داوران

دکتر علی سلیمانی

استاد موسسه آموزش عالی فاران

عضو کمیته داوران

دکتر شیرین عیانی

استاد موسسه آموزش عالی فاران

عضو کمیته داوران

آقای دکتر مقسمی

استاد موسسه آموزش عالی فاران

عضو کمیته داوران

آقای دکتر جلالی

استاد موسسه آموزش عالی فاران

عضو کمیته داوران

آقای دکتر سعید شکرالهی

استاد موسسه آموزش عالی فاران

عضو کمیته داوران

عبدالله عشقی

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته داوران

دکتر مجید خلجی

-

عضو کمیته داوران

دکتر زهرا زجاجی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

عضو کمیته داوران

-

-

عضو کمیته داوران

-

-

عضو کمیته داوران
فارسی