کمیته باشگاه هوش تجاری

زهرا شیخی

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه اصفهان

دبیر کمیته باشگاه هوش تجاری

مهدی باقری

کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر

عضو باشگاه هوش تجاری

پدرام کرمبخش

کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی

عضو باشگاه هوش تجاری

نرگس علیزاده نوحی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز

عضو باشگاه هوش تجاری

مهدیس بنایی دزفولی

دانشجو دکتری دانشگاه آزاد نجف آباد

عضو باشگاه هوش تجاری

وحید چهکندی

دانشجو دکتری دانشگاه سمنان

عضو باشگاه هوش تجاری

منصوره خدابین فرد

کارشناسی مهندسی نرم افزار

عضو باشگاه هوش تجاری

ملیحه تاجی زادگان

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

عضو باشگاه هوش تجاری

تکتم فرمانبر برجی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو باشگاه هوش تجاری

-

-

عضو باشگاه هوش تجاری

باشگاه هوش تجاری ایران

Undefined