×

ساختار دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

 

مهندس امیرعباس صفری

رییس هئیت مدیره شرکت مهندسی دانش بنیان آلا

رییس شورای سیاست گزاری دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

مهندس فاطمه نام نیک

مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی آلا و مدرس حوزه هوش تجاری

رییس دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

دکتر جواد وحیدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیته علمی

دکتر مسعود رفیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دبیر کمیته داوران
 
قربانپور

مهندس طیبه قربانپور

دبیر سابق اتحادیه انجمن های علمی دانشجویان مهندسی کامپیوتر کشور

دبیر کمیته اجرایی