×

ساختار دومین دوره کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

 

مهندس امیرعباس صفری

رییس هئیت مدیره شرکت مهندسی دانش بنیان آلا

ریاست شورای سیاست گزاری دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

مهندس فاطمه نام نیک

مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی آلا و مدرس حوزه هوش تجاری

رییس دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

دکتر جواد وحیدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیته علمی

دکتر مسعود رفیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دبیر کمیته داوران

مهندس منصوره السادات خدابین فرد

مدیر واحد پشتیبانی شرکت دانش بنیان مهندسی آلا

دبیر کمیته اجرایی