×

سخنرانان کلیدی

خانم دکتر طاهره صاحب سخنران دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

خانم دکتر طاهره صاحب

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس Tahereh Saheb, CV, 2018.pdf
دکتر جواد وحیدی سخنران کلیدی دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

دکتر جواد وحیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران CV_DrVahidi.pdf
دکتر رضا عزمی

دکتر رضا عزمی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا (س)
دکتر مسعود رفیقی

دکتر مسعود رفیقی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر مجید ایرانمنش

دکتر مجید ایرانمنش

مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران

دکتر پیمان مولوی

دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران