×

سخنرانان کلیدی

دکتر مسعود رفیقی

دکتر مسعود رفیقی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران

دکتر پیمان مولوی

دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران
خانم دکتر طاهره صاحب سخنران دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

خانم دکتر طاهره صاحب

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جواد وحیدی سخنران کلیدی دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

دکتر جواد وحیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران CV_DrVahidi.pdf
دکتر رضا عزمی

دکتر رضا عزمی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا (س)